Nieuwsbrief LPLG 24 mei 2024

Website, introductiepagina lidverenigingen en toestemmingsfomulier politie.

Nieuwsbrief 24 Mei 2024

Met het evenementenseizoen in volle gang is het ook weer tijd voor een nieuwsbrief. Graag ook verspreiden onder jullie leden. Het is nu ook mogelijk voor de leden om zichzelf direct in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor staat een formulier op de website: www.lplg.nl/nieuws
De brieven zullen vanaf nu ook als webpagina worden geüpload op de website.

Website

Website

De LPLG-website, die bijna een decennium oud is, vertoonde problemen. Vooral de ‘Lidverenigingen’ pagina leidde tot crashes bij elke wijzigingspoging, wat het bestuur belemmerde in hun doel om de site te professionaliseren.

 

Als eerste stap in deze professionalisering is de ‘Lidverenigingen’ pagina volledig herzien en zijn de contactgegevens van onze leden vervangen door een contactformulier, waardoor e-mailadressen niet langer openbaar zijn. Verenigingen die in de afgelopen jaren niet waren toegevoegd, hebben nu eindelijk een eigen pagina.

Er zijn nu twee pagina’s voor lidverenigingen: één voor de leden van LPLG en één voor de leden van NAN, de pagina van de NAN leden verwijst door naar de introductiepagina van de desbetreffende vereniging op de Nan website.

 

Lidverenigingen wilden vaak een eigen pagina om aan Korpscheftaken te kunnen aantonen dat ze lid waren. Als oplossing voor het geval er nog geen eigen introductiepagina is gemaakt, is er een lijst beschikbaar op de website onder ‘politie en gemeente’ met alle actieve leden en degenen die om welke reden dan ook het LPLG hebben verlaten. Ook staan hier nu alle NAN-verenigingen vermeld.

Link: https://www.lplg.nl/informatie-voor-politie-en-gemeenten/

We hebben nog een toevoeging gedaan waarvan we hopen dat het veel onduidelijkheid zal wegnemen, namelijk de pagina over de ‘koepel’-status van het LPLG. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in hoe vertegenwoordiging op dit niveau werkt, is alle informatie hier te vinden. De achtergrond over de status ‘erkende koepel’ staat ook hier, na aanleiding van een mail die vorige maand rondgegaan is.

Link: https://www.lplg.nl/lplg-koepel/

 

Het LPLG-logo voor degene die het op hun website willen zetten is te vinden bij de Downloadspagina.

Introductie pagina lidverenigingen

De teksten van bijna alle verenigingen zijn sterk verouderd en veel foto’s zijn verwijderd. We zouden het op prijs stellen als jullie de introductiepagina’s bekijken en indien nodig een nieuwe tekst naar het secretariaat sturen.

 

Wat betreft foto’s, er zijn enkele belangrijke punten om over na te denken bij het aanleveren. Als jullie de foto zelf hebben gemaakt, vermeld dan altijd de naam van de fotograaf; zo niet, vermeld dan toch de naam van de fotograaf, ongeacht wie de foto heeft gemaakt. Zijn er rechten verbonden aan de foto? In het verleden heeft LPLG een aanzienlijke boete moeten betalen voor een aangeleverde foto die eigendom bleek van een persfotograaf die deze als onderdeel van zijn inkomen beschouwde.

 

Ten tweede, hebben de personen op de foto toestemming gegeven voor publicatie? Herkenbare gezichten worden beschouwd als persoonsgegevens onder de AVG. Een groepsfoto kan problematisch zijn als slechts één persoon bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, waardoor de hele foto onbruikbaar wordt. Foto’s waarop personen onherkenbaar zijn, bijvoorbeeld genomen van achteren of vanuit een hoek, zijn het beste.

 

Model aanvraag en toestemming re-enactmentuitvoering Politie

 

 LPLG Streeft alleen te vragen wat strikt noodzakelijk is

De politie heeft twee jaar geleden de wens uitgesproken om een gestandaardiseerde aanvraag en toestemming te creëren naar aanleiding van onze gestandaardiseerde aanvragen.

Terwijl het LPLG ernaar streeft om alleen datgene aan te vragen bij de betreffende autoriteit wat binnen zijn of haar bevoegdheid valt, neigt de politie ertoe om meer eisen te stellen dan strikt noodzakelijk is. Het LPLG heeft de afgelopen twee jaar bij elk concept dat we van de politie ontvingen, dit standpunt duidelijk gemaakt. Het LPLG was bezig in het benaderen van diverse verenigingen die regelmatig evenementen organiseren, om het concept te bespreken en de bezwaren goed onderbouwd bij de politie voor te leggen.
Desondanks heeft de politie het concept doorgezet, wat heeft geleid tot een standaard toestemmingsformulier dat bij elke evenementaanvraag gebruikt zal worden per 1 mei 2024. Geen van de door het LPLG voorgestelde punten of aanpassingen van de afgelopen twee jaar is in dit formulier opgenomen.

Het template van de politie is als bijlage toegevoegd.

 

Template stelt onrealistische en juridisch niet vereiste eisen aan re-enactors

We zijn van mening dat de huidige politietemplate onrealistische en juridisch niet vereiste eisen aan re-enactors stelt, wat meer belemmerend dan ondersteunend werkt voor de organisatie.

Men moet vooraf motiveren waarom een bepaald evenement gehouden moet worden, met welke historische eenheden of bij welke veldslag. Dit kan betekenen dat een middeleeuws evenement in de Flevopolder afgewezen kan worden omdat daar geen middeleeuwse veldslag heeft plaatsgevonden.

Voorwaarden en beperkingen

Van de 21 gestelde voorwaarden en beperkingen hadden we bij slechts drie geen opmerkingen. Enkele (maar zeker niet alle) van de meest problematische punten zijn:

 

  • Wapens mogen niet op voertuigen worden gebruikt, noch tijdens het transport noch tijdens het gebruik, tenzij dit vooraf gemotiveerd en aangevraagd is. Het is niet toegestaan om met een wapen in een jeep te zitten, of een historisch militair voertuig te gebruiken voor transport van reenactors met wapens op of van en naar een evenementlocatie, tenzij dit vooraf met een aparte aanvraag is goedgekeurd.
  •  Artikel 18 EU over gedeactiveerde wapens, categorie 3, waarvoor de politie verlof wil vereisen.
  • Verplicht lidmaatschap bij een LPLG-aangesloten vereniging voor alle wapendragers.(Dit zou inhouden dat bijvoorbeeld een niet-aangesloten middeleeuwse groep niet mag deelnemen met blanke wapens.)
  • Onduidelijke termen zoals ‘projectielen’, wat in theorie boogschutters zou verbieden om pijlen te dragen of af te schieten.
  •  Het verplicht vooraf indienen van plannen om schade, letsel en onrust te voorkomen.
  • Bezwaar is alleen mogelijk bij het ministerie door de belanghebbende en schriftelijk met de gebruikelijke reactietermijn van 6 weken.
  • Het niet naleven van de voorwaarden wordt gezien als een overtreding van artikel 6 van de Wet Wapens en Munitie.

Overschrijdende bevoegdheden en zware verantwoordelijkheid aanvrager/organisator

De eisen die de politie stelt in haar aanvraag- en toestemmingstemplate maken het bijna onmogelijk om ad-hoc iets te organiseren tijdens een evenement, leggen flinke onnodige beperkingen op en overschrijden de bevoegdheden van de gemeente en leggen een zware verantwoordelijkheid bij de aanvrager. Deze kan bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld en vervolgd worden als er toch iemand een kogelkop op een onklaar patroon (projectiel) heeft, of als op een middeleeuws evenement mensen met wapens (zwaarden) rondlopen die niet aangesloten zijn bij een LPLG-vereniging.

Evaluatie en Bezwaar

De politie heeft aangegeven pas in het derde kwartaal het formulier te evalueren naar aanleiding van ervaringen die zijn opgedaan en bezwaren die zijn ingediend.
Bezwaren kunnen alleen ingediend worden door de belanghebbenden, dat zijn de aanvrager en de personen/verenigingen waar deze toestemming voor zijn afgegeven. Het LPLG is geen belanghebbende, omdat onze statuten dat niet toestaan. Dit willen we veranderen, hierover later in het jaar meer.

Het LPLG is nog bezig met het formuleren van een reactie omdat we dit zorgvuldig willen doen en we op juridische problemen stuiten in sommige standaardbepalingen. We stellen een lijst op met alle zorgpunten, inclusief juridische argumentatie. Zodra deze klaar zijn, zullen we ze direct met jullie delen, zodat jullie goed geïnformeerd een eigen bezwaarschrift kunnen opstellen. Ondertussen raden we aan om bezwaar te maken tegen vergunningen waarbij dit sjabloon is gebruikt.

Hoe meer bezwaren er bij het Ministerie van Justitie worden ingediend, des te sterker staat het LPLG in de positie om de procedure te wijzigen.

Insturen voorbeelden

We zouden graag de evenementvergunningen, bezwaren en toestemmingen van de gemeenten ontvangen. Deze gegevens zijn essentieel om, in samenwerking met onze belangenbehartiger Rob Boom van Phoenix Advisory, een onderbouwd weerwoord te bieden aan de politie en justitie, met respect voor de AVG en met minimale persoonsgegevens.

 

Social event

In een recente nieuwsbrief uitten we onze zorgen over een afnemende belangstelling in de re-enactmentwereld. Gelukkig hebben we vanuit verschillende hoeken en tijdperken bevestiging gekregen dat dit niet het geval is. Hoewel sommige verenigingen na corona actiever zijn dan andere, blijkt uit de algemene trend dat het goed gaat met de evenementen, de belangstelling, de bezoekersaantallen en de aanwas van nieuwe potentiële leden.

We zouden graag willen onderzoeken hoeveel interesse er is voor een sociale bijeenkomst van de verenigingen. Dit kan variëren van een barbecue tot een avond in een café of iets dergelijks. Zo’n samenkomst heeft voor ons een dubbel doel: enerzijds hopen we dat het leidt tot meer onderling contact tussen de verenigingen, wat kan resulteren in leuke nieuwe evenementen. Anderzijds streven we ernaar als bestuur toegankelijker en meer betrokken te zijn bij de verenigingen.

Als jullie ideeën hebben, neem dan gerust contact op met de interim-voorzitter(voorzitter@lplg.nl).

Wil je een reactie naar het LPLG bestuur sturen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Vul dan het onderstaande formulier in.

reactie nieuwsbrief 24 mei 2024
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam