Nieuwsbrief LPLG 19 september 2022

Algemene Ledenvergadering, LPLG-lid als koepel organisatie, Commissie Wet Wapens en Munitie.

 

Nieuwsbrief LPLG 19 september 2022

 

Beste leden van het LPLG,

 

Na een zomer vol evenementen is het tijd jullie op de hoogte te brengen van het laatste nieuws vanuit het LPLG.

 

Commissie WWM

Namens de re-enactors lid zijn van LPLG zit Rob Boom in de commissie WWM. Het LPLG bestuur heeft regelmatig contact met Rob. We bespreken de voortgang, inhoudelijke vragen en zetten hiermee re-enactment actief op de kaart. Voor jullie is dat op dit moment niet zo zichtbaar. Dat is logisch want op dit moment is het werk van de commissie nog vertrouwelijk. We kunnen dus nog niet ingaan op de inhoud. Wel kunnen we alvast melden dat de contouren van een nieuwe WWM er voor ons goed uitzien.

 

Het is de bedoeling dat de commissie in oktober, maar uiterlijk in december, haar rapport uitbrengt aan de minister.

 

Inventarisatie opleidingen (nieuwe) leden voor wapenveiligheid.

Vanuit de commissie WWM is de vraag gesteld wat wij als re-enactors hebben aan opleidingen voor (nieuwe) leden voor de wapenveiligheid. Het opleiden van (nieuwe) leden is een verantwoordelijkheid van de re-enactmentvereniging zelf. Velen van jullie hebben dit op digitaal papier staan. Zouden jullie dit voor 25 september 2022 met ons willen delen via bestuur@lplg.nl

 

LPLG-Lid als koepelorganisatie.

Het is mogelijk om als LPLG lid te functioneren als koepelorganisatie. De NAN vervult deze functie al jaren voor diverse Napoleontische verenigingen. In juli 2022 heeft de VHM aan het LPLG bestuur te kennen gegeven dat zij zichzelf tot koepelorganisatie voor twintigste eeuwse re-enactment heeft gekarakteriseerd. De VHM heeft aangegeven in ieder geval t/m 31 december 2022 LPLG lid te willen blijven.

 

Wij zien als LPLG bestuur geen probleem in koepelorganisaties die lid zijn van het LPLG. Voor alle leden gelden immers dezelfde reglementen, dus ook als zij via een koepel lid zijn van het LPLG. Wij zien ook geen probleem in een koepelorganisatie naast het LPLG als een geheel zelfstandige koepel buiten LPLG verband. Een soortgelijke situatie zien we bij de wapenverzamelaars. Daar zijn inmiddels vier verzamelaarsverenigingen actief. Maar ook in deze situatie geldt: wie lid is van een LPLG aangesloten vereniging volgt de LPLG reglementen.

 

Schorsing VMLH.

In de bestuursvergadering van 4 juli 2022 heeft het LPLG bestuur unaniem besloten de VMLH te schoren als lid en voor te dragen voor royement wegens:

  • Het niet nakomen van met het LPLG bestuur gemaakte afspraken.
  • Het LPLG in diskrediet brengen en op onredelijke wijze benadelen.

Dit besluit is per aangetekende brief van 15 juli 2022 aan het VMLH bestuur medegedeeld.

 

Note 17-5-2014 Schorsing heeft niet plaatsgevonden en de problemen zijn uitsproken. 

 

 

Algemene ledenvergadering LPLG.

De ALV zal worden gehouden op:

29 oktober 2022. 13:00-16:00.

Locatie: Dorpshuis ‘t Knooppunt

Graaf Florisstraat 4A, Everdingen

 

De volgende personen hebben zich gemeld als kandidaat bestuurslid voor de positie van algemeen bestuurslid:

  • Koen de Bruin
  • Bas Timmer

Het LPLG bestuur zal in oktober tijdens haar bestuursvergadering met beide heren alvast kennismaken.