Nieuwsbrief 22 februari 2021

Het lijkt erop dat de hobby door de coronacrisis tot stilstand zijn gekomen.

Nieuwsbrief 22 februari 2021.

 

Beste leden van het LPLG,

 

De hobby lijkt door de coronacrisis stil te liggen, maar op landelijk niveau is het zeker niet stil. Hoog tijd om jullie te vertellen wat er allemaal is gebeurd.

 

Algemene ledenvergadering LPLG.

Omdat fysiek bijeenkomen niet mogelijk is zullen we de ALV pas op 2 oktober 2021 houden. We kiezen ervoor geen digitale ALV te houden. Het aantal aanwezigen is te groot om in een digitale vergadering iedereen goed aan het woord te kunnen laten komen. De jaarstukken maken we wel alvast in orde. Zo zal de kascontrolecommissie in maart 2021 haar controle doen.

 

Update veiligheidsreglementen.

Dit jaar wil het LPLG gaan werken aan een update van de veiligheidsreglementen. Juridische en praktische ontwikkelingen vragen daarom. We horen ook graag jullie mening over wat er verbeterd kan worden. Neem daarvoor contact op met het LPLG bestuur.

 

Wanneer is een vuurwapen passend in het historisch tijdsbeeld?

Van diverse leden kregen wij de vraag; wanneer is een vuurwapen historisch correct en passend binnen het tijdsbeeld? Het LPLG heeft daarover een document opgesteld dat op onze website is gepubliceerd. (link) We delen hier de conclusie met jullie.

 

Of een vuurwapen past in het historische tijdsbeeld moet volgens het LPLG alleen worden beoordeeld op basis van een grote mate van uiterlijke gelijkenis. Enige afwijking in uiterlijke gelijkenis ten opzichte van de historische evenknie is toegestaan, bijvoorbeeld als het gaat om de patroonaanvoer van knalmunitie, productiedatum of benaming van het vuurwapen.

 

De interne werking van het vuurwapen kan volgens het LPLG bij re-enactment niet worden betrokken in de beoordeling of een vuurwapen past in het historische tijdsbeeld. Vaak is de interne werking anders vanwege het gebruik van knalmunitie. Deze knalmunitie is deels in de handel verkrijgbaar en wordt deels door re-enactors zelf herladen. Het gebruik van andere kalibers, insteeklopen, insteekpatronen, en dergelijke past binnen de eisen die nationaal en internationaal binnen de re-enactment worden gesteld.

 

Vanwege onder andere veiligheid, techniek, kostenreductie, verkrijgbaarheid, juridische kaders en vervanging wegens slijtage of defecten is volgens het LPLG ook binnen het historische tijdsbeeld passend als de interne werking van vuurwapens, zoals het kaliber, wordt aangepast. Zolang er maar sprake blijft van een grote mate van uiterlijke gelijkenis. Binnen re-enactment Nederland is dit gangbare praktijk en zijn er vuurwapens met een aangepaste interne werking of nieuw gecreëerde “lookalikes” bijgeschreven op verloven/ontheffingen en in gebruik.

 

Werkwijze Politie tijdens lockdown en corona.

Tijdens de lockdown zal de Politie verloven waarvan de geldigheidsduur verloopt administratief verlengen. Zodra fysiek contact weer mogelijk is zullen de verloven weer in persoon worden verlengd. Over de leges van de administratieve verlenging: zie verderop in deze nieuwsbrief.

 

De Politie heeft daarnaast een memo opgesteld over hun handelswijze bij kluiscontroles tijdens corona. De tekst hiervan staat op de website van de Politie: .(link)

 

Samenwerking met Rob Boom, Phoenix Advisory.

Sinds de zomer van 2020 werkt het LPLG samen met  Rob Boom van Phoenix Advisory. Rob vertegenwoordigt onze belangen in politiek Den Haag, richting Politie en Justitie en andere stakeholders. Het Platform Legaal Wapenbezit en de Jagersvereniging werken bijvoorbeeld ook met hem samen. Door deze samenwerking hebben we veel meer (politieke) invloed. Kamerleden zijn bereid om naar ons te luisteren en voor onze belangen op te komen. Dit heeft resultaat! De volgende punten uit deze nieuwsbrief hebben door deze samenwerking bereikt.

 

Leges administratieve verlenging wapenverlof tijdens de coronacrisis.

De werkzaamheden van de afdelingen Korpscheftaken zijn door de Politie tijdens de coronacrisis al twee keer geheel stil gelegd. Verloven zijn in die tijd ambtshalve verlengd. Verlofhouders worden nu plots geconfronteerd met dubbele legeskosten, namelijk over het afgelopen jaar en de nieuwe verlenging. Het LPLG vindt dat dit niet kan. Bij de ambtshalve verlenging is door de Politie nauwelijks inspanning geleverd. Samen met andere stakeholders hebben we ervoor gezorgd dat hierover Kamervragen zijn gesteld aan de minister van Justitie. Wordt vervolgd. (link facebook)

 

Uitstel e-screener.

De invoering van de e-screener voor bestaande verlofhouders was uitgesteld tot 1 oktober 2021. Na de verkiezingen van 17 maart 2021 kan er nog wel eens een lange kabinetsformatie volgen. Gevolg had kunnen zijn dat de e-screener op 1 oktober 2021 weer verplicht was voor elke verlofhouder. Door de vele problemen met de e-screener hadden ook jullie onnodig slachtoffer van dit instrument kunnen worden. Gezamenlijk hebben alle stakeholders een jaar uitstel bepleit in politiek Den Haag. Met resultaat! Op 9 februari 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de werking van de e-screener verder is uitgesteld tot 1 oktober 2022.

(Link facebook)

 

Wijziging Wet Wapens en Munitie (WWM).

Het LPLG is van mening dat de WWM aan een grondige herziening toe is. Dit hebben we augustus 2020 met het ministerie van Justitie besproken. Uit de kamerbrief van 18 december 2020 bleek dat de minister het bij een paar kleine wijzigingen wilde houden. Signalen van alle stakeholders (behalve de KNSA) dat er iets grondig misgaat leken te worden genegeerd. Samen met Rob Boom zijn we in actie gekomen. Door de inzet en vasthoudendheid van de Kamerleden Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP) nam de Tweede Kamer op 9 februari 2021 een motie aan waarin de minister om een grondige herziening van de WWM wordt verzocht. We blijven er voor lobbyen dat alle stakeholders in deze grondige herziening worden betrokken.

 

Tweede Kamerverkiezingen.

Normaal houdt het LPLG zich, buiten de belangenbehartiging, niet bezig met politiek. Toch willen we jullie laten zien welke Kamerleden voor onze belangen opkomen. Dit staat geheel los van de politieke partij waar zij lid van zijn. We zien namelijk over de gehele politieke breedte Kamerleden die voor ons opkomen.  Een greep uit het nieuws van de laatste tijd:

  • De Vereniging van Wapenverzamelaars heeft een interview gehouden met Chris van Dam (CDA). Link
  • In het tijdschrift van de Jagersvereniging komt eind februari een dubbelinterview met Chris van Dam (CDA) en Michiel van Nispen (SP).

 

Rondom de Tweede Kamerverkiezingen zullen we nog een paar keer hierop terugkomen.

 

 

Met vriendelijk groet,

 

Het LPLG Bestuur

 

Evert-Jan Smit, Hajo Siepel, Rob Hartman, Dies Waverijn en Caspar van de Berg